Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KOSMETYCZNYCH PRZEZ GABINET KOSMETYCZNY „KATARZYNA”

 • 1 DEFINICJE

1) Właścicielem Gabinetu Kosmetycznego Katarzyna  jest Nowak Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Kosmetyczny „Katarzyna”  z siedzibą w Opolu przy ul. Dzierżona 10 a NIP 7541514843, REGON 531040592  adres e-mail: kasia.nowak0@op.pl, telefon kontaktowy: 605 117 036  (dalej:  Salon).

 2) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią jednoosobową działalność gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, w szczególności świadczy o tym przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG. Przedsiębiorcy na prawach konsumentów objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, ale tylko w zakresie stosowania klauzul niedozwolonych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

5) Kupującym – jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Salon  w ramach działalności i która zawarła w związku z tym odpowiednią umowę, w szczególności umowę wykonania usług i sprzedaży produktów.

 6) Działalność nierejestrowana – działalność osoby fizycznej, z której miesięczny przychód nie przekracza 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba, która nie wykonywała działalności gospodarczej przez ostatnich 60 miesięcy. Działalność nierejestrowa jest, co do zasady, działalnością gospodarczą na gruncie prawa cywilnego, a osoby, które prowadzą taką działalność, mają obowiązek respektować prawa konsumentów, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, np. w zakresie udzielania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

7) Usługą – w rozumieniu Regulaminu jest wykonanie usługi kosmetycznej w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi, dekoltu, manicure, pedicure, zabiegów na ciało. Usługi te są wymienione i opisane na Facebooku/Instagramie/Stronie Internetowej, a których to dotyczy umowa sprzedaży lub inna umowa cywilnoprawna, zawierana między Salonem a Kupującym.

 8) Operator Płatności –  First Data Polska al. Jerozolimskie 100. 00-807 Warszawa,  Payu, Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

 9) Instagram – profil gabinet-kosmetyczny_katarzyna w social media pod nazwą @gabinet kosmetyczny katarzyna

 10) Facebook – profil @gabinet kosmetyczny katarzyna

11) Obserwujący – osoba posiadająca konto w social media tj. Instagram, Facebooku itd., która obserwuje profile …………..w ww. mediach społecznościowych.

 

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Gabinetu Kosmetycznego KATARZYNA.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Salonu na rzecz klientów w jego siedzibie.
 3. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca pisemną zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 4. Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 • 3 UMAWIANIE WIZYT
 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez portal www.wizyta.pl lub telefonicznie, mailowo, poprzez Facebook, w godzinach 10-18 .
 2. Nasze numery telefonów: 77 333 89 42 lub 607 117 036.
 3. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych Usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.
 4. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty. Zadatek dostanie odjęty od kwoty zabiegu po jego wykonaniu. Zadatek może być złożony osobiście w Gabinecie lub przelewem na rachunek konta o numerze: 56 1910 1048 2659 5620 0533 0001.
 5. W opisie przelewu należy podać Imię i Nazwisko, datę i godzinę zabiegu oraz rodzaj zabiegu.
 6. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 7. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę tylko raz najpóźniej na 48 godzin przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku lub ustalić inny termin wizyty. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 48 godzin przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Salon.

Zarezerwowany termin można odstąpić komuś ze swoich znajomych lub rodziny – dana osoba przychodzi w dniu i godzinie zaplanowanej wizyty a my proponujemy zabieg dopasowany do potrzeb i zarezerwowanego dla państwa czasu. Jeżeli zabieg się nie odbędzie, zadatek przepada z racji nie skorzystania z usługi a rezerwowania miejsca.

 1. Zadatek jest również formą konsultacji, w razie stwierdzenia lub zatajenia przeciwskazań, stanów chorobowych lub nieporozumienia na płaszczyźnie estetycznej, Salon ma prawo odmówić zabiegu i zatrzymać zadatek.
 2. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
 3. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 4. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.
 5. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.
 6. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Salonu, Usługa zostanie wykonana w innym terminie, Usługa nie zostanie skrócona a wpłacony zadatek zostanie odliczony od kwoty zabiegu.
 • 4 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU
 1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Klient zobowiązany jest do podpisania przed zabiegowej ankiety przed przystąpieniem do zabiegu.
 3. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania po zabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.
 5. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.
 • 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Salon.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • 6 STANDARDY HIGIENICZNE
 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.
 2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu. 4. Jeśli nie przeszkadza to w wykonaniu Usługi, klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
 4. Narzędzia używane w Zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.
 5. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach beauty.
 6. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP.
 7. Pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie.
 8. Pracownicy posiadają kwalifikacje na podstawie przebytych szkoleń i kursów, poświadczone certyfikatami.

 

 • 7 PŁATNOŚCI
 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, kartą, bonem podarunkowym Gabinetu Katarzyna lub przy pomocy płatności online.
 2. Cennik Usług dostępny jest w salonie i na stronie [www.katarzyna-opole.pl].
 3. Salon zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.
 4. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.
 5. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.
 • 8 BONY I KARNETY
 1. Salon prowadzi sprzedaż bonów i karnetów.
 2. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, w określonym na karnecie czasie.
 3. Bony są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Salonie.
 4. Karnety i bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku płatności bonem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na bonie można wykorzystać na kolejne zakupy.
 6. Jeśli klient chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu produktu lub usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.
 7. Zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.
 8. Karnety nie mogą zostać przekazane innej osobie.
 9. Bony na okaziciela mogą zostać przekazane innej osobie.
 10. Można dokonać zwrotu bonu bądź karnetu do 14 dni od daty nabycia.
 • 8 REKLAMACJE
 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem.
 2. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w salonie lub listem poleconym.
 3. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Salon spełni żądania klienta.
 5. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Salon ma 14 dni kalendarzowych.
 6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 7. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń po zabiegowych.
 • 9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Zabrania się palenia papierosów na terenie Salonu.
 2. Zabrania się wprowadzania na teren Salonu zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Salon realizuje sprzedaż produktów stacjonarnie w Salonie oraz poprzez sklep internetowy katarzyna.opole.pl .
 2. Sprzedawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonane usługi lub za sprzedany produkt. Klient, nawet niezadowolony nie może odmówić zapłaty. Powinien zapłacić za usługę i ewentualnie skorzystać z prawa do reklamacji.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady produktu: fizyczne lub prawne. Sprzedawca ponosi absolutną odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Oznacza to, że jeśli produkt jest uszkodzony, odpowiada on niezależnie od tego, czy ponosi za to winę.
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość np. poprzez sklep internetowy, do 14 dni od daty zawarcia tej umowy. Wówczas na piśmie Klient musi wyrazić swoją wolę odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić pieniądze za towar. Koszt zwrotu ponosi kupujący. Wyjątkiem jest produkt cyfrowy lub personalizowany.
 5. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży dokonanej stacjonarnie, chyba że sprzedawca z własnej woli wyrazi na to zgodę.
 6. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Salonu.
 7. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Salon zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
 8. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Salonu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.